• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Aj tento rok mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do aktivity, ktorej iniciátormi sú rodičia nášho tragicky zosnulého spolužiaka Janka Mojičku pod názvom Adventný dobrý skutok. Počas adventu mohli pozorovaním správania sa svojich spolužiakov vhodiť do krabičky mená a dobré skutky tých, ktorí nezištne iným pomohli alebo sa prejavili inou pozitívnou aktivitou. Mená žiakov doplnili návrhy triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. počas triednických hodín pred odchodom na vianočné prázdniny si okrem tradičnej anjelskej pošty odovzdali aj darčeky za dobré skutky. Aj touto cestou sa chceme manželom Mojičkovcom poďakovať za hodnotné dary pre našich žiakov.  Advent v našej škole je aj touto aktivitou peknou prípravou na príchod Ježiška. V modlitbách zároveň stále myslíme na nášho Janka a prosíme ho o pomoc a príhovor v nebi aj za nás. Odpočívaj Janko v pokoji!