• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vážení rodičia,

v súlade  s dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Ďakujeme za pochopenie.