• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 v súlade s dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

--> Vyhlásenie zákonného zástupcu

--> Vyhlásenie návštevníka školy

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení školy v čase od 17.12.2020 do 22.12.2020

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení triedy predškolákov materskej školy v čase od 8.12.2020 do 18.12.2020

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.