• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

--> školský poriadok

--> ISCED 0

--> žiadosť o prijatie dieťaťa

Materská škola sv. Františka Assiského poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Rozdelené sú do tried:

trieda Sovičky, vyučuje Vlaďka Sabalová a Marika Kottilová

trieda Vranky, vyučuje Mgr. Veronika Olíková a Dida Zorvanová

trieda Kukučky, vyučuje Katka Letkovičová a Mgr. Monika Luptáková

trieda Vrabčeky, vyučuje Majka Šluchová  

 
Za hlavný strategický cieľ považujeme:

•    výchova integrálnej ľudskej osoby podľa výchovného projektu, ktorého základom je Kristus. Chceme formovať silné a zodpovedné kresťanské osobnosti, spôsobilé otvárať sa realite, schopné milovať, konať slobodne a správne a vytvárať si vlastný názor na život
•    výchova slobodných, učených a pravoverných mladých kresťanov podľa vzoru sv. Františka – patróna školy


Špecifické ciele:

•    zdôrazniť hodnotu dieťaťa - Božieho originálu - osobnosti jedinečnej a svojbytnej, ktorá si zasluhuje úctu, uznanie, pozornosť i dôstojnosť
•    využiť obrovskú vnímavosť detí predškolského veku na vytváranie kladného vzťahu k Bohu, k sebe i k ostatným ľuďom
•    podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
•    získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ)
•    pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny, rešpektovať zásadu primeranosti a postupnosti
•    pri plánovaní cieľov z učebných osnov školských vzdelávacích programov mať na zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby detí a individuálne osobitosti; ciele operacionalizovať tak, aby náročnosťou zodpovedali deťom, ktorým sú určené
•    pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom
•    počas školského roka úzko spolupracovať so základnou školou s cieľom uľahčiť deťom prechod na primárne vzdelávanie v základnej škole


Prevádzka Materskej školy je od 6:30 do 16:30:

•    do 8:00 príchod detí do MŠ 
•    7:00 hry a hravé činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, ranný kruh
•    8:30 desiata, edukačné aktivity, pobyt vonku
•    11:30 obed, odpočinok
•    14:30 olovrant, krúžková činnosť, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
•    do 16:30 odchod detí domov


Prázdniny v materskej škole
:

•    vianočné: 23.12 – 01.01
•    letné: 01.08 – 31.08